skip to Main Content

SEMINARIETS FOKUS:

Att få en helhetsbild av vad som ingår i Talent Management, hur det hänger ihop med verksamhetens mission & vision samt en strategi för att lyckas.

Hanteringen av den strategiska kompetensförsörjningen (Talent Management) har hos många organisationer i dagsläget ingen direkt koppling till affärsplanen. Detta trots att medarbetarna är en avgörande och påverkbar faktor för att lyckas. Deras kompetens och prestationer är avgörande för företagets framgång.

 • Affärsplanen behöver kopplas till en analys av företagets framtida kompetensbehov.
 • En analys behöver ske av vad olika medarbetare ska ha för praktiska kunskaper och hur deras beteenden och drivkrafter ska vara för att företaget ska tona fram så som önskas gentemot kund och omvärld. Var finns denna kompetens idag? Hur pålitlig är rekryteringsprocessen i att hitta rätt med långsiktigt, hållbart resultat? Att hitta rätt personlighet är tungt vägande. Hur genomtänkt är introduktionen kopplat till vad rollen faktiskt kräver? 
 • Målen på olika nivåer i företaget måste bilda en röd tråd. Medarbetarsamtalets innehåll och vardagens coaching måste korrelera med företagets övergripande mål. Det behöver finnas ett strukturerat arbete med kompetensutveckling kopplat till vad medarbetare och ledare praktiskt ska kunna leverera i sitt uppdrag nu och i framtiden. Vet företagsledningen vilken prestations- respektive kompetensnivån för helheten är?
 • Hur motiveras den kompetens som är viktig att behålla? 

Det behövs en strategi som knyter ihop vad företaget ska attrahera för kompetens och hur rekrytering och utveckling ska ske för att underlätta affärsplanens genomförande.

Seminariet arrangeras som halv- eller heldag

 • företagsanpassat,  kopplat till innehåll, målgrupp och tidpunkt. Kontakta oss om önskemål finns
 • öppen kurs hos ProTalent och visas då under Aktuellt på startsidan  

SEMINARIETS FOKUS:

Att förstå och kunna tillämpa denna intervjumetod.

Den mest träffsäkra intervjumetoden är enligt forskning strukturerad beteendeintervju. Denna bygger på erfarenheten att “man kommer att hantera en framtida situation på samma sätt som man hanterat den tidigare”

Metoden bygger på att man först analyserar kritiska situationer i den aktuella befattningen, och översätter dessa till psykologiska egenskaper.  Dessa egenskaper har redan bildat utgångspunkt i kravprofilen. En logisk koppling finns.

I intervjun fokuserar man på den sökandes erfarenheter av faktiska beteenden i faktiska situationer enligt modellen: Situationen beskrivs – Tidigare erfaret Beteende efterfrågas och sedan ligger fokus på vad blev det för Resultat då? Detta bildar den sk. SBR-metoden.

Det är ofta enkelt att besvara frågan:  ”Vad anser du om att ha många bollar i luften?” jämfört med att kunna redogöra för tillfällen då man faktiskt  hade många projekt igång –och vad som hände. Då framträder den “äkta” personligheten och inte den säljande, som vi ofta möter i intervjun.

Dagen består av teori, analys kopplat till egen verksamhet, case och träning.

Seminariet arrangeras skräddarsytt för en chef eller som heldag

 • företagsanpassat,  kopplat till innehåll, målgrupp och tidpunkt. Kontakta oss om önskemål finns
 • öppen kurs hos ProTalent och visas då under Aktuellt på startsidan  

SEMINARIETS FOKUS:

Att förstå syftet med ett årligt, helhetstäckande samtal mellan medarbetare och ledare, vad som bör ingå och hur det hänger ihop med affärsplan och strategi för Talent Management-arbetet samt träning i hur man håller samtalet, så att det blir till nytta och skapar mervärde.

 

Det årliga utvecklingssamtalet är en möjlighet att skapa en helhetsbild av medarbetaren och verkligen förstå, i syfte att skapa de bästa förutsättningar för leverans. Här bör aspekter såsom uppdragssyn, prestationsbedömning, kompetensbedömning, meningsfullhet, hälsa, karriär, yttre förutsättningar och kompetensutveckling tas upp. Kvalitén på mötet speglas av den tillit som finns i parternas relation till vardags.

Utvecklingssamtalet är en naturlig fortsättning på affärsplanen och enhetens mål. Tidsmässigt bör det ligga i början på året i anslutning till att affärsplanen är förankrad och nedbruten. Samtalet ska fokusera på frågor som kan kopplas till framgång i det enskilda uppdraget och för företaget. Resultatet av utvecklingssamtalet kan sedan användas för att upptäcka “high potential” och kopplas till successionsplanering, göra teamanalyser av prestation och kompetens samt få en företagsövergripande bild av detta.

I vardagen hålls resultatet av samtalet levande genom det närvarande ledarskapet, coachning och i möten med medarbetare och team.

Innehåll:

 • Inramning av syftet med samtalet och dess sammanhang
 • Förberedelse och koppling till den egna personlighetens effekt
 • Samtalets innehåll, såsom medarbetarens bild, prestationsbedömning, kompetensbedömning, meningsfullhet, hälsa, karriär, yttre förutsättningar och kompetensutveckling
 • Träning av samtalets genomförande

 

Seminariet arrangeras skräddarsytt för en chef eller som heldag

 • företagsanpassat,  kopplat till innehåll, målgrupp och tidpunkt. Kontakta oss om önskemål finns
 • öppen kurs hos ProTalent och visas då under Aktuellt på startsidan  

 

 

SEMINARIETS FOKUS:

Att förstå och öka sin förmåga som ledare i att coacha medarbetare i vardagen.

Coaching innebär att frigöra en persons möjligheter att maximera de egna prestationerna. Det handlar om att hjälpa andra att lära, inte instruera. Att bygga medvetenhet, eget ansvar och initiativtagande hos individen är centralt.

Innehåll:

 • Att förstå vad coaching är med GROW*-modellen
 • Chefen som coach och analys av den egna personligheten som verktyg
 • Reflektion av egen verksamhet med den minsta byggstenen, medarbetaren, som grund
 • Träning på metoden
 • Strategi för framgång på hemmaplan

*GROW står för Goal-Reality-Options-Will.

Seminariet arrangeras skräddarsytt för en chef eller som heldag med individuell uppföljning

 • företagsanpassat,  kopplat till innehåll, målgrupp och tidpunkt. Kontakta oss om önskemål finns
 • öppen kurs hos ProTalent och visas då under Aktuellt på startsidan  

Innan start genomförs MAP personlighetstest med återkoppling.

Moderna, transformerande ledare är äkta, med hög integritet. De har ett tydligt engagemang för missionen (WHY) och varumärket i vardaglig handling. Det lyser igenom från det inre. De fokuserar på att göra morgondagen bättre tillsammans med medarbetarna genom att måla inspirerande bilder av visionen och koppla detta till vardagliga situationer. Teamet uppmuntras till att spana, analysera, tänka utanför boxen och komma med idéer så att en innovativ kultur skapas.

Varje dag odlas och coachas grunden för ett mindset för tillväxt, både på ett professionellt och personligt plan.

På den här kursen ligger fokus på:

 • Att förstå sin egen personlighet kopplat till förändring och att vara en transformerande ledare. Vilka styrkor repektive rädslor har jag?
 • Vilka är mina medarbetare? Har vi en äkta relation? Vilka är deras personligheter och rädslor? Detta är grunden att bygga på.
 • Teori för förändringsledning (syfte, komponenter,processteg, utmaningar, reaktioner, psykologi och hjärnans funktion)
 • Strategiskt kulturarbete för att skapa Navigatörer
 • Transformerande ledarskap

Metod:

 • Individuell personlighetsanalys och återkoppling
 • Teori
 • Praktisk träning
 • Reflektion och planering

Upplägg :

 • 1 tim individuell återkoppling av personlighet
 • 1 heldag
 • 1 tim individuell coaching för framgångsrik implementering

 

Seminariet arrangeras skräddarsytt för en chef eller 

 • företagsanpassat,  kopplat till innehåll, målgrupp och tidpunkt. Kontakta oss om önskemål finns
 • öppen kurs hos ProTalent och visas då under Aktuellt på startsidan  

SEMINARIETS FOKUS:

Att som ledare öka förmågan att beröra och skapa inspirerande bilder av framtiden, kunna koppla dessa till vardagen och öka engagemanget hos medarbetare att förstå sitt uppdrag, vilja leverera och vara med i utvecklingen av helheten.

Hjärnans kommunikationsmedel är bilder. Vi målar oavbrutet upp dem för vårt inre och de skapar grund för våra handlingar, men även för känsloliv och hälsa. Orosfyllda bilder av framtiden skapar energi med låg frekvens. Positiva, meningsfulla bilder skapar kraft och lust att bidra. Hjärnans centrum för beslutsfattande är känslobaserat. När något griper tag i oss känslomässigt och skapar en längtan efter tillhörighet, så kommer vi att göra valet i den riktningen.

Som ledare behöver du förstå dessa basala, mänskliga funktioner så att du kan underlätta för medarbetare att sätta verksamhetens behov före sina egna och uppleva en gemensam framtidstro.

Innehåll:

 •  Vi lägger grunden för mental träning i form av visualisering.
 • Du lär dig teori och metod för att kunna kommunicera inspirerande och skapa ett attraktivt sammanhang för medarbetaren.
 • Vi jobbar avslappnat med dina personliga egenskaper i form av möjliggörare och rädslor för att bygga en äkta, stabil inre grund att stå på.
 • Vi gör en snabb kartläggning av din vardag, vad du vill uppnå och hur det ser ut när detta fungerar i viktiga sammanhang.
 • Träning sker som en röd tråd genom hela dagen.

På så sätt utvecklas beteenden: vi förstår, vi känner motivation, vi tillämpar. Om och om igen.

Seminariet arrangeras skräddarsytt för en chef eller som heldag

 • företagsanpassat,  kopplat till innehåll, målgrupp och tidpunkt. Kontakta oss om önskemål finns
 • öppen kurs hos ProTalent och visas då under Aktuellt på startsidan  

Vem är du? Egentligen. Bakom roller och förväntningar. När du kliver ur det du försöker leva upp till. När du bara är, i din egen självklara glans. Då när livet är lätt och allting flyter, då du trivs och är i samklang med din grundpersonlighet och dina drivkrafter. Då livet känns så där självklart meningsfullt. Och vem är du då livet tuffar till sig och stressen får dig ur balans, vilka egenskaper triggas då? Är du medveten om dina styrkor och dina försvar? Är du på en plats i livet där du kommer till din rätt?

Ibland förstår vi oss inte riktigt på oss själva och ännu mindre människor omkring oss. Varför inser de inte vad jag menar och varför beter sig folk så märkligt?

Självinsikt, känslan av meningsfullhet och relationer till andra hänger ihop. Ofta är vi mindre medvetna om vår personlighet än vad vi tror. Ännu oftare lever vi inte i samklang med våra grundläggande egenskaper och drivkrafter. Kanske känner vi oss missförstådda eller dränerade på energi. Kanske hamnar vi i konflikter eller drar oss undan från andra. Kanske undrar vi vad som är själva meningen?

Genom att förstå vad personlighet är och begripa hur grundpersonlighet, drivkrafter och stressbeteenden samspelar, får vi värdefulla insikter om oss själva och om människor omkring oss. Det handlar inte om förenklade typer eller grovt utmejslade karaktärer, utan om det vi människor är i hela vår färgsprakande palett av egenskaper och drivkrafter.

Carina Gunnarsson har arbetat med människors personlighet i hela sitt yrkesverksamma liv. Genom djuplodande personlighetskartläggningar har hon hjälpt arbetsgivare och kunder med otaliga strategiska rekryteringar och baserat på testresultaten coachat människor att leva i samklang med sin unika personlighets inneboende potential.

Under detta seminarium delar Carina med sig av sina erfarenheter. Vad är egentligen en grundpersonlighet, går det att mäta egenskaper och kan en test verkligen ge förståelse jag inte redan hade? Med djupa insikter i det mänskliga psyket förmedlar Carina hur vi alla kan öka vår självmedvetenhet och leva i samklang med oss själva, med andra och med vår djupaste mening. Seminariet är interaktivt och tillsammans ökar vi förståelsen för olika kombinationer av egenskaper och dess effekt på andra. Utrymme finns för att ta upp egna aktuella case.

Varmt välkommen!

 

Presenteras inom kort!

Snabb förändringstakt och ständig stimulans genom en mängd kanaler ställer nya krav på människan för att prestera och ha hälsa. Det behövs träning i koncentration, ökad medvetenhet om egna responser på olika stimuli och situationer samt kopplat till hållbarhet ett ändrat mindset som är inställt på ett övergripande, gemensamt ansvar.

På den här kursen ligger fokus på:

 • Att kunna stilla sitt sinne
 • Att känna en inre glädje, oberoende av yttre omständigheter
 • Att kunna resa sig efter motgång utan att trycka ned känslor
 • Att hitta passion och känna meningsfullhet
 • Att utöva mästerskap i allt
 • Att bidra till fruktbara samarbeten som bygger på tillit

Metod:

 • Teori  (hämtad från välbeprövade metoder inom neurovetenskap)
 • Praktisk träning
 • Reflektion

Upplägg : 3 moduler med olika teman

 • Uppmärksamhet och andning, självmedvetenhet och självkänsla
 • Självledarskap och mindfulness riktad mot andra
 • Prestera och förändra samtidigt världen tillsammans med andra

3 tillfällen under en 3-månadersperiod. Praktisk träning mellan tillfällena.

Seminariet arrangeras skräddarsytt för en chef eller 

 • företagsanpassat,  kopplat till innehåll, målgrupp och tidpunkt. Kontakta oss om önskemål finns
 • öppen kurs hos ProTalent och visas då under Aktuellt på startsidan  
Back To Top