skip to Main Content

OM OSS

ProTalent AB är ett etablerat varumärke inom rekrytering och utveckling, ett konsultföretag inom strategisk HR. Vi startade 2009 och har lojala, fantastiska kunder inom både näringsliv och offentlig sektor. Som affärspartner är vi kvalitets- och relationsorienterade. Vårt tillvägagångssätt bygger på god affärsförståelse, hög beteendevetenskaplig kompetens, lång erfarenhet, en gedigen och tillförlitlig metodik, ett digitalt arbetssätt samt ett varmt och personligt engagemang. Vi är alltid anträffbara för våra kunder.

Verksamheten är byggd på vetenskaplig metod, logiska processer och goda relationer. Den gemensamma nämnaren är TILLFÖRLITLIGHET. Vi tror på transparens i allt vi gör och är effektiva i genomförandet.

Vi prioriterar relationen till våra kunder och inspirerar gärna med hög delaktighet i den arbetspsykologiska testningen. Det har genom åren skapat en stor kunskap och stort engagemang. Att förstå våra kunder och deras verksamhet på djupet är en förutsättning för att vi ska kunna bidra till deras framgång.

Vår mission är att bidra till att högpresterande och välmående företagskulturer utvecklas hos våra kunder. Vi är fokuserade på att förena människa och affär och vet vilken avgörande betydelse som kunskap om personlighet och mänskliga basbehov har för att lyckas. Vår starkaste drivkraft är att bidra till våra kunders framgång.
Vi arbetar genom logiska, lättförståeliga processer som är forskningsbaserade och transparenta. Våra metoder är hämtade från världsledande arbetspsykologiska testsystem som baseras på hög expertis inom personlighetspsykologi.

De arbetspsykologiska test som vi använder mest är:

MATRIGMA - kapacitet/prestationsförmåga
Detta är ett adaptivt intelligenstest som effektivt beskriver och förutsäger generell prestation i arbetslivet. Det mäter hur avancerade, logiska problem som en person kan lösa, hur komplex information som kan processas samt förmågan att reflektera över eget och andras beteende.

MAP - Measuring and Assessing Individual Potential
Detta är ett personlighetstest som baseras på Femfaktormodellen, den mest empiriskt understödda modellen för att beskriva grundpersonlighet och därmed stabila drag i personligheten. MAP kartlägger kritiska beteenden för arbetslivet och predicerar bl a arbetstillfredsställelse, matchning mot företagskultur, ledarskap och säljprestation. Genom Med MAP kan både potential och utvecklingsområden identifieras som är tillämpligt inom rekrytering, onboarding, ledarskapsutveckling och livs- och karriärcoaching.

HOGAN ASSESSMENT SYSTEM (HAS)
Detta är ett världsledande test som sammantaget kartlägger 28 variabler och därmed vinklingar nom personlighet. Att erhålla ett mått på beteenden som framkommer under upplevd stress är unikt och samtidigt en avgörande information för att skapa en helhetsbild av en individs effekt på verksamheten.
1. HPI (Hogan Personality Inventory) mäter normalpersonlighet
2. HDS (Hogan Development Survey) mäter stressbeteenden
3. MVPI (Motives, Values and Preferences Inventory) mäter drivkrafter

GDPR - Behandling av personuppgifter

ProTalent AB, org.nr. 556810-6529, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter. Vi följer europeisk och svensk dataskyddslagstiftning.

ProTalent har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med de leverantörer som bistår oss med IT-lösningar där personuppgifter behandlas. De leverantörerna är Varbi AB, kopplat till hantering av personuppgifter i rekryteringssystemet, och Assessio AB, kopplat till hantering av personuppgifter i samband med arbetspsykologiska testning.

Dina personuppgifter lagras/hanteras därmed i länder inom EU/EES och i USA. I de fall som de hanteras i USA skyddas de av Privacy Shield. Företag anslutna till Privacy Shield åtar sig att följa GDPR.

För dig som KUND, behandlar vi dina personuppgifter i den omfattning som krävs för att kunna fullfölja vårt avtal med dig. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänster. De personuppgifter som vi kan samla in och behandla är: för- och efternamn, e-post, telefonnummer, arbetsplatsadress, mailkorrespondens mellan ProTalent och dig, uppgifter om allergier (i samband med utbildningar/seminarier).
För dig som är JOBBSÖKANDE sparas uppgifter när du ansöker om ett jobb i vårt rekryteringssystem: för- och efternamn, e-post, uppladdade dokument så som CV, personligt brev, betyg, utbildning, erfarenhet, motivering till ansökan, hur du hittade annonsen, intervjutider samt anteckningar om startdatum.
För dig som anmäler dig till KURSER/SEMINARIER sparas för- och efternamn, e-post, telefonnummer, adress och eventuella allergier.

Uppgifterna är endast tillgängliga för behöriga användare på ProTalent AB.

I ProTalents årliga kvalitetsöversyn kontrollerar vi att personuppgifter hanteras ändamålsenligt och att uppgifter inte lagras längre eller i större omfattning än vad som fordras.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor hur vi behandlar dina personuppgifter: carina@protalent.se
Du kan kontakta Datainspektionen om du har invändningar mot hur dina personuppgifter behandlas, på datainspektionen@datainspektionen.se.

Carina Gunnarsson, konsult och partner
Jenny Mårtensson, konsult
file-2
Monica Mellin, leg. sjuksköterska och konsult hälsa
Bortom affärer och det vardagliga finns något större. Meningsfullhet, ansvarstagande och att bidra till det system man som företag är en del av. Vi på ProTalent tror att i ett vitalt samhälle är företags och individers engagemang är ett viktigt inslag. Vi har under många år engagerat oss i mentorskap inom Nyföretagarcentrum och Högskolan Väst, som medlemmar i Minälv, Västsvenska handelskammaren och som ledamot i företagarförening.

Vi stödjer Giving People och Läxhjälpen. Till jul skänker vi pengar till Hjärt Lungfonden, Barncancerfonden och Plan. Vårt arbete med Social Responsibility kommer att utvecklas under 2018.

Back To Top