skip to Main Content

Hur underlättar ni för era ledare att i vardagen smidigt nå mål genom andra och samtidigt utveckla verksamheten i en snabbt föränderlig omvärld? Förstår ledaren sitt uppdrag och sammanhang på djupet, upplevs det meningsfullhet och finns kompetens för att leverera?

Utgångspunkten i vår coaching är både det professionella uppdraget och personligheten, som direkt påverkar ledarstil i form av beteende, värderingar och beslutsfattande. Detta påverkar i sin tur medarbetarnas agerande, företagskulturen, strukturen och val av strategier. Individuell coaching skiljer sig från annan ledarutveckling eftersom den fokuserar på varje individs unika förutsättningar och utmaningar. Formen tar fasta på utmaningar och situationer från vardagen, vilket upplevs som relevant och direkt användbart. Vår coaching är kognitiv och beteendeinriktad och metodiken bygger på psykologiska teorier och vetenskapliga studier. Den hjälper ledaren att nå mål genom nya strategier samt träning på mindset och beteenden som underlättar framgång.

Genom ökad medvetenhet om din personlighet och dess effekt på dig själv och andra, kan du skapa strategier i vardagen, uppleva fördjupad lycka och utvecklas.

Ett första steg är att genomföra en vetenskapligt tillförlitlig personlighetskartläggning som mäter grundpersonlighet, drivkrafter och beteenden som kan framkomma under upplevd press. Det bildar ett brett och djupt underlag för att lättare förstå hur livet ska vara för att det ska vara lätt att leva för en person, vad som ger denna person energi, och i brist därpå, dränerar samt förmågan att känna igen stressbeteenden innan de går ut i fysiska åkommor och påverkar omgivningen negativt. Vi använder sedan 15 år Hogan Assessment Suite (HPI, HDS, MVPI).

Du sitter hemma vid en dator med uppkoppling och besvarar. Sedan träffar du en konsult på ProTalent AB, via fysiskt besök eller telefon, och går igenom resultatet. Det tar två timmar.

Vi garanterar aha-upplevelser och en fördjupad förståelse av vad som är vad i din personlighet och hur olika delar förstärker, kompletterar eller ibland motarbetar varandra. Du avgör vilka situationer du vill bearbeta och tillsammans reflekterar vi och skapar goda strategier. Du kan bygga på med fler träffar om du har behov av det. Tjänsten vänder sig både till dig i professionen och privat.

Det finns även möjlighet till trepartssamtal där en viktig person i ditt arbets- eller privatliv behöver finnas med för att förståelsen ska öka och utveckling kunna ske i vardagen.

Varmt välkommen att kontakta carina@protalent.se

Vår Livs- och karriärcoaching passar både i professionellt och privat perspektiv. Det är lämpligt när det av någon anledning är dags att ta nästa steg i livet. Den är samtalsbaserad och bygger på följande innehåll:

 • Nulägesanalys
 • Tillbakablick
 • Personlighet och drivkrafter
 • Kompetens
 • Vision
 • Strategier
 • Handlingsplan
 • Identifiering av gruppens mål, kritiska uppgifter och framgångsbeteenden
 • Individuell kartläggning av personlighet, drivkrafter och värderingar
 • Helhetsanalys som skapar förståelse för mönster och beteenden i gruppen
 • Strategi för önskvärda beteenden kopplat till uppdrag och mål skapas

 

Att VD har det yttersta ansvaret för verksamheten och de strategiska beslut som fattas är väl känt. Men i en snabbt föränderlig och komplex omvärld blir en väl fungerande ledningsgrupp som tillsammans skapar och omskapar arenan för människorna och affären en hygienfaktor. Hur blir en ledningsgrupp genuin, transparent och trovärdig på djupet? Som om de drivs av samma inre kompass och kan måla bilder i vardagen som inspirerar andra att bygga vidare på? Hur byggs den grunden?

Vi säkrar här att verksamhetens mission och vision är en integrerad del av var och en i ledningsgruppen och att det finns ett en äkthet, en inre trygghet och motivation för att skapa tillit och framtidstro. Genom att jobba med personlighetens betydelse för resultat och företagskultur ökar den gemensamma medvetenheten i gruppen om det egna beteendets effekt. Även ledningsgruppens kommunikation och samverkan berörs genom fokus på VAD ägnar vi oss åt, HUR och NÄR.

Back To Top